Klachten en Geschillen Praktijk Natuurlijk

Art. 1 Klachten

1.1. Eventuele klachten over de door Praktijk Natuurlijk geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 7 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Praktijk Natuurlijk kenbaar worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde diensten.

1.2. Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

1.3 Klachten worden door Praktijk Natuurlijk binnen 2 weken in behandeling genomen en geeft binnen deze tijd een schriftelijke reactie. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de student hiervan binnen vastgestelde termijn in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Daarbij wordt een indicatie gegeven wanneer de verwachting is uitsluitsel te geven.

1.4 Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u zich richten tot een onafhankelijke derde. Dit is binnen Praktijk Natuurlijk Mr. D. Dekker van Bonnier advocaten.

Art. 2 Geschillen

2.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Praktijk Natuurlijk is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.2 Indien een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de rechtbank, is de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de praktijk natuurlijk gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de Praktijk Natuurlijk een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Art.3 Geheimhouding

3.1 Praktijk Natuurlijk, Mr. D. Dekker en ieder die bij de behandeling van de klacht betrokken is, is verplicht tot geheimhouding.