AV Paardenopleidingen Praktijk Natuurlijk 2018

 

Algemene Voorwaarden: PPN-Paardenopleidingen Praktijk Natuurlijk -hodn Praktijk Natuurlijk.

Algemene voorwaarden voor alle opleidingen, workshops, clinics en praktijkdagen van Praktijk Natuurlijk 2018.

 

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever = de cursist/workshopdeelnemer

Opdrachtnemer = Praktijk Natuurlijk

Opdracht =Opleidingen, workshops, clinics en praktijkdagen

Praktijk Natuurlijk: de praktijk en uitvoerend diertherapeut en docent Ilze van Merrebach, Hoofdstraat 103, 6881 TE Velp KVK nr 59931302 bevoegd tot het uitvoeren van de in deze algemene voorwaarden genoemde zaken, handelingen en/of het aangaan van overeenkomsten.

Diertherapeut Ilze van Merrebach: therapeut, lid van de Vereniging van Beoefenaars van Complementaire en Natuurgeneeswijzen voor Dieren (BCND), handelende als zelfstandig gevestigd diertherapeut; lidnr 203

Paardenopleidingen Praktijk Natuurlijk: docente Ilze van Merrebach, Hoofdstraat 103, 6881 TE Velp KVK nr 59931302 bevoegd tot het uitvoeren van de in deze algemene voorwaarden genoemde zaken, handelingen en/of het aangaan van overeenkomsten.

Docente Ilze van Merrebach: afgestudeerd, bevoegd en handelend als zelfstandige gevestigd Cranio-Sacraal therapeut voor paarden.

 

Art. 1 Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten van opdrachtgever.

Art. 2 Inschrijven

2.1. Door het inzenden van een inschrijfformulier is de opdracht gemaakt.

2.2. Uw inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijfformulier waarop  u een ontvangstbevestiging per mail ontvangt van Praktijk Natuurlijk, wat uw inschrijving definitief maakt.

2.3. Op volgorde van binnenkomst worden de inschrijvingen in behandeling genomen.

2.4.Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden binnen 48 uur beantwoord. Brieven die een langere verwerkingstijd vragen worden beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een antwoord kan verwachten.

2.5. Alle opdrachten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om de locatie te veranderen.

2.6. U ontvangt hierna een factuur voor het 1e kwartaal of volledige jaarbedrag. Deze dient u binnen 10 dagen te voldoen.

2.7. Deelname aan de introductiedag CST geeft geen garantie op deelname jaaropleiding CST.

2.8. Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden zoals vermeld op www.praktijknatuurlijk.nl

 

 Art. 3 Betaling

3.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever binnen 10 dagen na factuurdatum de deelbetaling voor de opleiding,workshop te voldoen.

3.2. Bij overschrijding van betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim.

 

Art 4 Annulering en wijziging

4.1. Annulering van de opdracht dient schriftelijk te geschieden. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de verzenddatum van uw email. Uw annulering is pas definitief na de ontvangstbevestiging.

4.2 U kunt uw inschrijving tot 4 weken voor aanvang van de opdracht annuleren en u ontvangt 50% terug van het totale cursusbedrag.

4.3. Er vindt geen restitutie plaats van uw aanbetaling voor annulering die wij ontvangen binnen 3 weken voor aanvang van de opdracht.

4.4. Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.

4.5. Een deelnemer moet minimaal 80% aanwezig zijn bij de lessen om in aanmerking te komen om examen te mogen doen.

4.6 Bij missen van een lesdag is er geen restitutie.

4.7 Als de opdracht bij te weinig deelname of onvoorziene omstandigheden wordt geannuleerd ontvangt u het volledige cursusbedrag terug.

4.8 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van een opdracht organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

 

Art. 5 Lesmateriaal

5.1. Praktijk Natuurlijk heeft en houdt over het verstrekte lesmateriaal, foto’s en powerpoint presentatie alle rechten.

5.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Natuurlijk mag niets van dit materiaal worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronische, mechanisch of anderszins. Het is niet toegestaan lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen of te gebruiken als lesmateriaal.

5.3. Opdrachtgever mag al het door Praktijk Natuurlijk vervaardigde en/of ter beschikking gestelde onderwijsmateriaal of enig andere werk alleen voor eigen gebruik gebruiken.

 

Art. 6 Uitvoering van de opdracht

6.1. Praktijk Natuurlijk heeft het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt. Dit kan bijvoorbeeld zijn naar een andere locatie of verschuiven naar een andere datum. 

Art. 7 Geheimhouding

7.1 Praktijk Natuurlijk, assistenten en gastdocenten hebben geheimhouding om aan derden informatie te verschaffen over de studenten, en de in- en externe contacten van en met de studenten.

Art. 8 Aansprakelijkheid

8.1. De aansprakelijkheid van Praktijk Natuurlijk, waaronder mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan Praktijk Natuurlijk toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de opdracht, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

8.2. Praktijk Natuurlijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemer of opdrachtgever.

8.3. Al het door Praktijk Natuurlijk ontwikkelde en/of samengestelde onderwijsmateriaal dan wel ander werk, voortvloeiend uit of verband houdend met een opdracht, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Evenwel kan Praktijk Natuurlijk op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Praktijk Natuurlijk aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op de bedoelde materialen en werken.

8.4. Praktijk Natuurlijk is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan personen of paarden. De opdrachtgever neemt op eigen risico deel aan de opdracht.

Praktijk Natuurlijk gebruikt een aantal oplossingen om het oefenen op de paarden zo veilig te maken. We hebben dan ook allerlei maatregelen getroffen om dit te kunnen bereiken. Deelnemer/ster is zich ervan bewust dat we tijdens de lesdagen werken met paarden welke vluchtdieren zijn. Deelnemers dienen zich hun eigen individuele verantwoordelijkheid te realiseren en zelf ook alle voorzorgen met betrekking tot veiligheid in de omgang met de paarden te creëren.

Dit houdt in:

  1. De instructies en aanwijzingen van de docenten goed opvolgen.
  2. Op tijd aangeven als je je onveilig voelt in de omgang met of tijdens het oefenen op de paarden.

Art. 9 Examenreglement

9.1 De opleiding van tien modules wordt afgesloten met deelname aan een extra examendag voor het behalen van het diploma PPN- Paardenopleidingen Praktijk Natuurlijk Cranio Sacraal therapeut voor paarden. Opgave hiervoor per mail naar info@praktijknatuurlijk.nl uiterlijk 6 weken voor aanvang examendatum.

9.2 Men dient 5 casussen van elk drie Cranio Sacraal behandelingen paard in te leveren per mail info@praktijknatuurlijk.nl bij aanvang module 6 en voor einde module 10 (zie lesmap module 1) Als deze casussen als voldoende of goed worden beoordeeld, bevestiging per mail, kan men deelnemen aan het examen. 

9.3 Tijdens deze dag wordt er zowel een theorie-examen als een praktijk-examen afgenomen.

Het examen wordt afgestemd op:

  1. de eisen van een bekwaam en zelfstandig werkende Cranio Sacraal therapeut paarden.
  2. het studiemateriaal van de opleiding en de tijdens de lessen behandelde stof.9.5 Een examenkandidaat is geslaagd, indien de casus, het schriftelijke examen en het praktijkexamen tot de kwalificatie ‘voldoende’ (5,5 of hoger) leiden. Dan ontvangt de kandidaat op een door Praktijk Natuurlijk te bepalen wijze, plaats en tijdstip het diploma.  10.1 Na het behalen van het diploma kan je kiezen om als therapeut op de website PPN Paardenopleidingen Praktijk Natuurlijk te komen.

9.4 Herexamen: het is mogelijk om het theorie en/of  praktijkexamen 1 keer  over te doen als een herexamen op de door Praktijk Natuurlijk voorgestelde datum.

9.5 Beoordeling examen. Tijdens het praktijkexamen zijn er minimaal twee examinatoren aanwezig (incl de docent). De examinatoren leggen na afloop van het examen schriftelijk vast “voldoende” of “onvoldoende”. Het examen wordt door beiden examinatoren tezamen beoordeeld. De eindbeoordeling bestaat uit de waardering van de casussen die ‘voldoende’ moet zijn beoordeeld en het examenresultaat.

 

Art. 10 Voorwaarden kwaliteitsgarantie

10.1 Na het 1ste jaar blijf je als actief CS therapeut paard vermeld op de website Therapeuten CST-PPN,

 

Door ieder jaar:

  1. minimaal 5 bij-nascholingspunten te behalen*
  2. minimaal 25 CST paard behandelingen per jaar uit te voeren.
  3. Balens Verzekering voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid Cranio Sacraal therapeut voor Paarden, gediplomeerd aan Paardenopleidingen Praktijk Natuurlijk (PPN) af te sluiten of te verlengen, of een soortgelijke verzekering beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid paardentherapeut.

 

10.2 Hiervoor dien je voor 20 december van elk lopende jaar het Jaarformulier CST paard- PPN** per mail aan te leveren: opleidingen@praktijknatuurlijk.nl

10.3 Bij het niet behalen van bovenstaande voorwaarden komt er niet- actief achter de therapeutennaam.

 

*Zie goedgekeurde bij en nascholingen op de website

** Jaarformulier CST paard- PPN op de website

 

 

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On Google Plus